Domov / Všeobecné obchodné podmienky - pokračovanie
Výrobcovia
DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 49 €

DOPRAVA ZDARMA

Novinky
-20%

Všeobecné obchodné podmienky - pokračovanie

9.8. Žiadna reklamácia tovaru neoprávňuje kupujúceho odmietnuť uskutočniť platbu podľa zmluvy alebo odmietnuť prevziať ďalší tovar od predávajúceho.

9.9. V prípade, že sa tovar nachádza mimo územia Slovenskej republiky, za účelom vybavenia reklamácie kupujúci zabezpečí dopravenie tovaru do Slovenskej republiky.

9.10. Kupujúci je povinný uskladniť všetok tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu voči predávajúcemu, oddelene v jeho pôvodnom stave. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho kupujúci nie je oprávnený tovar užívať, predať alebo inak scudziť. Akékoľvek takéto užívanie, predaj alebo scudzenie bude mať za následok, že tovar sa bude považovať za dodaný bez vád a v súlade so zmluvou. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si nároky z vád tovaru, ak predávajúcemu neumožní vykonať obhliadku tovaru alebo kupujúci neposkytne reklamovaný tovar na vykonanie obhliadky.

9.11. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho len v prípade, že má splnené všetky záväzky voči predávajúcemu vyplývajúce zo zmluvy, z týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo z akéhokoľvek iného záväzkovo-právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade nevysporiadaných finančných záväzkov zo strany  kupujúceho voči predávajúcemu, predávajúci nie je povinný nastúpiť na odstránenie vady tovaru, pričom toto nenastúpenie sa nepovažuje za porušenie povinností predávajúceho a kupujúci nemá právo  na uplatňovanie akýchkoľvek sankcií za neodstránenie reklamovanej vady.

9.12. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať.

9.13. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich v primeranej lehote doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nový tovar, alebo zľavou z kúpnej ceny, pričom výber spôsobu odstránenia vady je výlučne na predávajúcom.

9.14. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare.

9.15. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením vytýkanej vady tovaru (diagnostika, dopravné náklady, práca technika, použitý materiál).

9.16. Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli z dôvodu dodatočného plnenia predávajúceho, najmä nárok na úhradu nákladov za dopravu tovaru, komunikáciu, pracovné náklady a materiálové náklady, ak sa tieto náklady zvyšujú tým, že tovar bol dodatočne prepravený na iné miesto, ako bolo miesto dodania.

9.17. Predávajúci je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla zavineným a úmyselným porušením jeho povinností.

9.18. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená výškou ceny, uhradenej kupujúcim predávajúcemu podľa kúpnej zmluvy.

9.19. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá kupujúcemu za nepriame škody, najmä škody týkajúce sa ušlého zisku alebo očakávaného zisku, strát z očakávaného budúceho odbytu, poškodenia dobrého mena alebo goodwill a ďalších nákladov (napr. náklady na retransport výrobkov, náklady na stiahnutie výrobkov z obehu). Ďalej predávajúci nezodpovedá za straty z používania výrobkov, poplatky a náklady právneho zastúpenia a zmluvné pokuty, iné sankcie alebo akékoľvek nároky, ktorými je kupujúci zaťažený zo strany tretích osôb, či už v dôsledku porušenia zmluvy alebo z iného dôvodu. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré nebolo možné predvídať.

 

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Užívateľský účet".

10.4. V nadväznosti na Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) ako aj na súvisiace príslušné právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde kupujúci na internetovej stránke predávajúceho, t. j. www.villy.sk/informacie-o-spracovani-osobnych-udajov

 

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1. Ustanovenia čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. Ustanovenia čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11.2. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

11.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

11.6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.7. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

11.9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

11.10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.11. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11.12. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

11.13. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.14. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.15. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

11.16. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

11.17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
- poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. Obchodného zákonníka, ak kupujúcim je subjekt, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

12.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tu si môžete stiahnuť: formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf

 

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy podľa zákona č.102/2014 Z.z.)


Komu (Predávajúci): HHa - tools s.r.o. so sídlom Brezovecká 44/21, 026 01 Bziny, IČO: 36 433 497, DIČ: 2022051295, IČ DPH: SK2022051295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č. 16529/L

 

Adresa prevádzky a korešpondenčná adresa:

Villeroy & Boch

Na Bráne 8665/4

010 01 Žilina

E-mail: obchod@villy.sk

Tel.: 0903 401 047

 

 

 

 

Od (Kupujúci):

Meno a priezvisko*:

 

Ulica a číslo*:

 

PSČ a mesto*:

 

 

 

 

 

 

Telefón*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail*:

 

Číslo účtu*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od (vyberte len jednu možnosť)*:

☐ kúpnej zmluvy na uvedený tovar

 

☐ zmluvy o poskytnutí uvedenej služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.villy.sk.

Číslo prijatej objednávky*:

 

zo dňa*:

 

Tovar mi bol doručený (dátum)*:

 

s číslom faktúry*:

 

 

 

 

 

 

Žiadam preto o vrátenie na uvedený bankový účet (vyberte len jednu možnosť)*:

☐ plnú hodnotu uvedenú na faktúre (odstupujem od zmluvy na všetok fakturovaný tovar)

☐ čiastočnú hodnotu uvedenú na faktúre (odstupujem od zmluvy len na určitú časť fakturovaného tovaru)

 

názov vráteného tovaru a počet kusov (čiastočné odstúpenie)*

 

 

 

 

 

Dátum*:

 

 

Podpis*:

 

                                                    (*) Označené polia sú povinné.

 

Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu HHa - tools s.r.o. so sídlom Brezovecká 44/21, 026 01 Bziny, IČO: 36 433 497, DIČ: 2022051295, IČ DPH: SK2022051295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č. 16529/L


Adresa prevádzky a korešpondenčná adresa:

Villeroy & Boch

Na Bráne 8665/4

010 01 Žilina

E-mail: obchod@villy.sk

Tel.: 0903 401 047

 

 

 

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.villy.sk.

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Tu si môžete stiahnuť kompletné: všeobecné obchodné podmienky.pdf