Domov / Všeobecné obchodné podmienky
Výrobcovia
DOPRAVA ZDARMA

Pri nákupe nad 49 €

DOPRAVA ZDARMA

Novinky
-20%

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Predmet úpravy
 2. Užívateľský účet
 3. Uzatváranie kúpnych zmlúv
 4. Kúpna cena tovaru a platobné podmienky
 5. Čas dodania (Dodacia doba)
 6. Miesto dodania
 7. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania
 8. Dodanie tovaru
 9. Zodpovednosť za vady a reklamácia
 10. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy
 11. Ochrana osobných údajov
 12. Záverečné ustanovenia VOP

 

1. Predmet úpravy

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti HHa - tools s.r.o., so sídlom Brezovecká 44/21, 02601  Bziny, IČO: 36433497, zapísanej v obchodnom registri Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16529/L (ďalej len „spoločnosť“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi spoločnosťou a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti. Internetový obchod je spoločnosťou prevádzkovaný na internetovej adrese www.villy.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

^ Hore

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu. Predaj vína je možný len osobám starším ako 18 rokov.

2.2. Pri registrácie na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do svojho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Spoločnosť môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia spoločnosti, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

^ Hore

3. Uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP, ku ktorým kupujúci pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s podmienkami. Bol(a) som informovaný(á) o reklamačnom poriadku.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka “). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na webovom rozhraní obchodu a jeho odoslaním cez webové rozhranie obchodu.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

3.3.1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

3.3.2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3.3.3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,

3.3.4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé,

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti alebo márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade, ak kupujúci neobdrží email s potvrdením objednávky do 24 hodín, odporúča sa, aby skontroloval, či zadal správny e-mailový kontakt a v prípade ak áno, aby sa o objednávke informoval zaslaním e-mailu na adresu: obchod@villy.sk.

3.6. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť povinná prijať.

3.9. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa v objednávke zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho.

^ Hore

4. Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

4.2. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu webového rozhraniu obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

4.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Zľavy nie je možné kombinovať. Zľavy v rámci partnerského programu sa nevzťahujú na akciový tovar / zvýhodnené balenia.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.6. V prípade objednania tovaru v hodnote vyššej ako 500 € s DPH, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. V prípade  stornovania objednávky sa zmluvné strany dohodli, že bude zákazníkovi účtovaný storno poplatok vo výške uhradenej zálohy. Termín dodania tovaru na objednávku je zväčša do 4 týždňov. O dobe dodania budeme zákazníka dopredu informovať.

4.7. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné objednať na dobierku. Platba bude vykonaná u kupujúceho. V tomto prípade bude zákazníkovi účtované pri kúpe tovaru do 49,00 € s DPH na dobierku poštovné a balné vo výške 4,00 € s DPH. Pri objednávke nad 49,00 € s DPH hradí všetky náklady spojené s prepravou naša spoločnosť. Platba sa vykonáva priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti pri preberaní tovaru, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou. Možnosť platiť platobnou kartou je potrebné zvoliť pri vykonaní objednávky cez webové rozhranie obchodu.

4.8. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné zaplatiť aj bankovým prevodom - proforma (zálohová faktúra). Pri voľbe platby bankovým prevodom kupujúci uvedie ako variabilný symbol platby číslo objednávky, na základe ktorého je platba kupujúceho identifikovaná. Čiastka sa môže previesť na bankový účet spoločnosti s číslom: 4022711629 / 7500, vedený v spoločnosti ČSOB, IBAN:  SK3075000000004022711629​ (ďalej len „účet spoločnosti“). V prípade platby vopred na účet spoločnosti bude zákazníkovi účtované prepravné a balné vo výške 4,00 € s DPH pri kúpe tovaru do 49,00 € s DPH. Pri kúpe tovaru nad 49,00 € s DPH pri platbe na účet nebude účtované žiadne poštovné.  V prípade prevodu na účet spoločnosti tovar sa expeduje až v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet spoločnosti (v praxi jeden až päť pracovných dní od okamžiku, kedy sa odoslali peniaze z účtu).

4.9. Tovar na webovom rozhraní obchodu je možné objednať s termínom dodania na sobotu ("Sobotné doručenie"). Platí to pre objednávky uskutočnené v piatok, cez pracovný deň, prípadne pre objednávky, ktoré boli uskutočnené aj iné dni a zákazník požaduje doručenie v sobotu. V prípade platby vopred na účet spoločnosti bude zákazníkovi účtované prepravné a balné vo výške 7,00 € s DPH pri kúpe tovaru do 79,00 € s DPH. Pri kúpe tovaru nad 79,00 € s DPH pri platbe na účet nebude účtované žiadne poštovné.  V prípade prevodu na účet spoločnosti tovar sa expeduje až v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet spoločnosti (v praxi jeden až päť pracovných dní od okamžiku, kedy sa odoslali peniaze z účtu). Pri objednaní tovaru na dobierku bude zákazníkovi účtované poštovné a balné vo výške 7,00 € s DPH pri kúpe tovaru do 79,00 € s DPH. Pri objednávke nad 79,00 € s DPH hradí všetky náklady spojené s prepravou naša spoločnosť. Platba sa vykonáva priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti pri preberaní tovaru, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou. Možnosť platiť platobnou kartou je potrebné zvoliť pri vykonaní objednávky cez webové rozhranie obchodu. Sobotné doručenie je platné len pre krajské mestá na území Slovenskej republiky: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina

4.10. Tovar objednaný na webovom rozhraní obchodu je možné odobrať aj osobne v predajni. Osobný odber za podmienok uvedených vo VOP je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v predajni: Villeroy & Boch Žilina, Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina, tel. č.: 0903 401 047 a to počas pracovných dní: Pondelok - Piatok od 09:00 do 17:00 hodiny a v sobotu od 09:00 do 12:00 hodiny. O dostupnosti tovaru v predajni bude spoločnosť informovať e-mailom, sms alebo telefonicky. Tovar je v predajni uložený po dobu 5 pracovných dní odo dňa, kedy kupujúci obdrží informáciu, že si ho môže vyzdvihnúť.

4.11. Tovar objednaný na webovom rozhraní obchodu je možné odobrať aj osobne v sídle spoločnosti. Osobný odber za podmienok uvedených vo VOP je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v sídle spoločnosti: HHa - tools s.r.o., Brezovecká 44/21, 026 01 Bziny, tel. č.: 0903 044 080 a to počas pracovných dní: Pondelok - Piatok od 09:00 do 15:00 hodiny. O dostupnosti tovaru na uvedenej adrese bude spoločnosť informovať e-mailom, sms alebo telefonicky. Tovar je v sídle spoločnosti uložený po dobu 5 pracovných dní odo dňa, kedy kupujúci obdrží informáciu, že si ho môže vyzdvihnúť.

4.12. Tovar objednaný na webovom rozhraní obchodu doručujeme pri expresnom doručení „osobný dovoz vlastným autom ešte v ten istý pracovný deň pri objednávke do 15:00. Prípadne ďalší pracovný deň pri objednávke po 15:00 hodiny alebo po dohode s kupujúcim. Tovar bude zákazníkovi expresne doručený v meste Žilina a blízke okolie (približne 15 km), a do miest a obcí na trase Martin/Terchová až do Dolného Kubína. V prípade požiadavky expresného doručenia na iné ako spomenuté miesto môže zákazník kontaktovať spoločnosť a dohodnúť sa na spoločnom riešení. Platba bude vykonaná v hotovosti u zákazníka pri preberaní tovaru. Náklady spojené s prepravou hradí naša spoločnosť.

4.13. Tovar objednaný do ČR na webovom rozhraní obchodu je možné zaplatiť bankovým prevodom - proforma (zálohová faktúra). Pri voľbe platby bankovým prevodom kupujúci uvedie ako variabilný symbol platby číslo objednávky, na základe ktorého je platba kupujúceho identifikovaná. Čiastka sa môže previesť na bankový účet spoločnosti s číslom: 4022711629 / 7500, vedený v spoločnosti ČSOB, IBAN:  SK3075000000004022711629​ (ďalej len „účet spoločnosti“). V prípade platby vopred na účet spoločnosti bude zákazníkovi účtované prepravné a balné vo výške 8,00 € s DPH pri kúpe tovaru do 149,00 € s DPH. Pri kúpe tovaru nad 149,00 € s DPH pri platbe na účet nebude účtované žiadne poštovné.  V prípade prevodu na účet spoločnosti tovar sa expeduje až v okamžiku, keď sú peniaze pripísané na účet spoločnosti (v praxi jeden až päť pracovných dní od okamžiku, kedy sa odoslali peniaze z účtu). Tovar je odosielaný kuriérskou spoločnosťou inTime a doručenie trvá dva až štyri pracovné dni.

^ Hore

5. Čas dodania (Dodacia doba)

5.1. Dodacia doba, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť dodať tovar kupujúcemu najneskôr v dobe 14 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie doby. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia doba sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti začína dodacia doba plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

^ Hore

6. Miesto dodania

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania potvrdila.

 ^ Hore

7. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

7.3. Všetky zásielky sú odoslané kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service a doručované kupujúcemu sú zväčša na nasledujúci pracovný deň, ak sú splnené všetky podmienky. To znamená, že všetok tovar je na sklade, spôsob úhrady bol zvolený na dobierku alebo pri platbe na účet boli peniaze pripísané na bankový účet spoločnosti.

7.4. Tovar objednaný na webovom rozhraní obchodu doručujeme pri expresnom doručení „osobný dovoz ešte v ten istý pracovný deň pri objednávke do 15:00 hodiny. Prípadne ďalší pracovný deň pri objednávke po 15:00 alebo po dohode s kupujúcim. Tovar bude zákazníkovi expresne doručený vlastným prepravným vozidlom v meste Žilina a blízke okolie (približne 15 km), a do miest a obcí na trase Martin/Terchová až do Dolného Kubína.

^ Hore

8. Dodanie tovaru

8.1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade, že je pri dostupnosti tovaru uvedené „Na objednávku“, jedná sa o tovar, ktorý sa štandardne nedrží skladom a spoločnosť ho objednáva až po prijatí konkrétnej zákazníckej objednávky, preto môže byť dodacia doba v niektorých prípadoch viac ako mesiac - o dĺžke dodacej doby bude spoločnosť kupujúceho informovať po prijatí objednávky e-mailom alebo telefonicky.

8.5. Tovar Spoločnosť expeduje nasledovne:

8.5.1. Expeduje sa ten istý pracovný deň v prípade, že všetok objednaný tovar je na sklade, objednávka bola vytvorená v pracovný deň do 12:00 hodine, objednávka je zaplatená do 12:00 hodiny pracovného dňa bankovým prevodom alebo je objednaná na dobierku.

8.5.2. Expeduje sa nasledujúci pracovný deň v prípade, že všetok objednaný tovar je na sklade, objednávka bola vytvorená v pracovný deň po 12:00 hodine, objednávka je zaplatená po 12:00 hodiny pracovného dňa bankovým prevodom alebo je objednaná na dobierku.

8.5.3. Expeduje sa podľa dohody (spoločnosť kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a kupujúci uvedie, čo preferujete), pokiaľ niektorý objednaný tovar je označený ako „Na objednávku“ alebo „Tovar nie je sklade“; platba za tovar neprebehla v poriadku (chybný variabilný symbol, čiastočná úhrada, zamietnutá transakcia atď.); tovar je v predajni uložený do 5 pracovných dní odo dňa, kedy kupujúci obdrží informačný e-mail, sms alebo telefonát, že si ho môžete vyzdvihnúť.

8.5.4. Pri expresnom doručení „osobný rozvoz sa tovar expeduje ešte v ten istý pracovný deň pri objednávke do 15:00 hodiny. Prípadne ďalší pracovný deň pri objednávke po 15:00 alebo po dohode s kupujúcim.

8.5.5. Osobný odber za podmienok uvedených na webovom rozhraní obchodu je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v predajni: Villeroy & Boch Žilina, Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina, tel.: 0903 401 047 a to počas pracovných dní: Pondelok - Piatok od 09:00 do 17:00 hodiny a v sobotu od 09:00 do 12:00 hodiny.

8.5.6. Osobný odber za podmienok uvedených na webovom rozhraní obchodu je možný pri zvolení variantu „osobný odber“ v sídle spoločnosti: HHa - tools s.r.o., Brezovecká 44/21, 026 01 Bziny, tel. č.: 0903 044 080 a to počas pracovných dní: Pondelok - Piatok od 09:00 do 15:00 hodiny.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, v prípade nemožnosti zaistiť dodávku tovaru. O tejto skutočnosti spoločnosť upovedomí kupujúceho elektronickou poštou alebo telefónom.

^ Hore

9. Zodpovednosť za vady a reklamácia

9.1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ďalej len „záruka“). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

9.3. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u spoločnosti písomne (e-mailom) alebo telefonicky v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t. j. musí uviesť, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci na odbernom mieste viď. kontaktné údaje alebo na e-mailovej adrese obchod@villy.sk. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neodbornou, či nesprávnou manipuláciou, montážou alebo používaním.

9.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

9.5. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Doklad o kúpe výrobku, prípadne aj záručný list sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok a tieto doklady je povinný spotrebiteľ predložiť predávajúcemu, kde si môže uplatniť reklamáciu.

9.6. Práva zo zodpovednosti za vady veci  zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9.7. Predávajúci za zaväzuje reklamáciu vybaviť v súlade so zákonom a zákonom stanovených lehotách.

^ Hore

10. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky spoločnosť neúčtuje žiadne penále, ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru spoločnosť neúčtuje žiadne penále, ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

b) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ak prebehla jeho inštalácia,

c) predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy sa odporúča, aby odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy bolo zaslané prostredníctvom elektronickej pošty.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť povinná:

a) prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu spoločnosti. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar sa nemôže poslať dobierkou, pretože dobierku spoločnosť neprevezme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka je kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa,

b) vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.8. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a) ak pri platbe na účet spoločnosti kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

b) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti,

c) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar kuriérom v stanovenej odbernej lehote 7 dní,

d) ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti inak ho zaobstarať,

e) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Pri splnení podmienok spoločnosť vráti čiastku zaplatenú kupujúcim za vrátený tovar poštovou poukážkou na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný, a to do 14-tich dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Spoločnosť nevracia čiastku za poplatky súvisiace s odoslaním tovaru (balné, poštovné, dobierkové).

10.10. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10.12. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

10.13. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný a javí známky používanie, zákazník nemá právo na vrátenie ceny tovaru. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovar v listinnej podobe, elektronickou poštou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a to jednoznačným vyhlásením.  Telefonicky právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nachádzajúci sa  v závere obchodných podmienok.

10.14. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe kupujúceho, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

^ Hore

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Odoslanie objednávky cez webové rozhranie obchodu spoločnosti je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti, bude mu ich spoločnosť zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese spoločnosti.

11.5. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Spoločnosť prehlasuje a kupujúci s tým súhlasí, že e-mailovú adresu kupujúceho (žiadny iný údaj o kupujúcom), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu osoby kupujúceho, poskytuje subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk a iné slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. E-mailová adresa kupujúceho je im poskytnutá za účelom preskúmania spokojnosti kupujúceho s vybavením objednávky zadanej cez webové rozhranie obchodu. Preskúmanie spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien môže, ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý kupujúci môže, ale nemusí vyplniť. Hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním objednávky kupujúci má možnosť súhlasiť s takýmto poskytnutím e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Spoločnosť vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť s platobnými údajmi neprichádza do styku. Spoločnosť len dostane informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11.7. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b),

b) doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

c) potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

d) evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

e) evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

f) zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

^ Hore

12. Záverečné ustanovenia VOP

12.1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.villy.sk.

12.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 
Tieto nákupné podmienky sú platné od 01. 08. 2016 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
^ Hore